Všeobecné obchodní podnímky

Všeobecné obchodní podnímky

I. – Účastníci smluvního vztahu
Účastníky smluvního vztahu jsou:
1. TRAVEL AGENCY ALLITALY (dále jen TA), která v rámci svého předmětu podnikání zajišťuje zákazníkům ubytování tuzemské i zahraniční.
• standardní činnost, tj. ubytování nabízené v katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě,
• forfaitová činnost, tj. pobyty a programy na objednávku.
2. Fyzická nebo právnická osoba nebo zákonný popř. pověřený zástupce, který si zakoupí ubytování a nebo jiné služby nabízené TA.

II. – Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah vzniká vyplněním cestovní smlouvy (dále jen CS), zaplacením zálohy a následným potvrzením ze strany TA a úplným zaplacením ceny pobytu.
1. CS o ubytování pořádaném TA obsahuje: především osobní údaje klienta, vymezení pobytu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedené doplňkové služby poskytované ubytovatelem, místo a trvání pobytu, cenu pobytu, včetně časového rozvrhu plateb a výši jednotlivých záloh.
Klient odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených v CS.
2. Nárok klienta na ubytování pořádaném TA, které je předmětem uzavřené CS mezi klientem a TA vzniká úplným zaplacením ceny ubytování za podmínek stanovených těmito všeobecnými podmínkami.
3. Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na CS odpovídá klient (objednavatel), se kterým je uzavírána CS.
4. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, tj. specifikace dopravy, údaje o trase cesty vyplývají z katalogu TA a nebo z ostatních nabídek zpracovaných TA, které má klient k dispozici. Pokud tyto údaje uvedeny v katalogu TA nebo ostatních nabídkách TA nejsou, budou uvedeny přímo v CS mezi klientem a TA.

III. Cena
1. Cena ubytování je stanovena v souladu s katalogem či ostatními vydanými nabídkami v tiskové či internetové podobě TA.
2. Cena ubytování zahrnuje služby, které jsou pro každé ubytování přesně stanoveny katalogem TA či ostatními nabídkami vydanými TA, případně blíže specifikovány v CS.
3. Cena ubytování je splatná zpravidla 6 týdnů před zahájením pobytu.
4. Pokud dojde k uzavření CS v době kratší než 6 týdnů před zahájením pobytu, je cena zájezdu splatná jednorázově do 24 h od uzavření CS. Cena ubytování však musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením pobytu na účet TA.
Úhradu provede klient sám bankovním převodem na účet:
TRAVEL AGENCY - ALLITALY
IČO: 00784711 ; DIČ: CZ9056143129
BANKA: Fio banka (Kód 2010)
- Eurový účet
Číslo účtu: 2000357180/2010
IBAN: CZ5920100000002000357180
BIC (Swift kód): FIOBCZPPXXX
Za řádnou a včasnou úhradu odpovídá vždy klient. Úhrady ceny ubytování bezhotovostním převodem na účet se cena (resp. závdavek nebo doplatek) považuje za uhrazenou dnem připsání na účet TA.
5. TA je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny ubytování, dle výše uvedených podmínek III.3., s tím že tato změna bude uvedena v CS, případně oznámena klientovi.
6. Není-li závdavek nebo při jednorázové úhradě cena ubytování uhrazena ve stanovené lhůtě, je TA oprávněna od CS odstoupit.

IV. Práva a povinnosti klienta
1. Klient je oprávněn:
a) požadovat, aby ubytování odpovídalo všem kritériím, uvedeným v katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě TA, popř. v CS,
b) být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu, kvalitě a ceně pobytu.
2. Před zahájením ubytování může klient písemně oznámit TA, že se pobytu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává klientem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou CS. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny ubytování.
3. Klient je povinen:
a) uhradit sjednanou cenu ubytování dle výše uvedených podmínek. V případě, že CS nebo katalog či ostatní vydané nabídky v tiskové či internetové podobě TA, obsahují text: “Povinná úhrada v místě “, jedná se o informativní zprávu. Nejedná se o fakultativní služby, ale povinný poplatek za služby nabízené přímo ubytovatelem, které TA nezajišťuje ani nezprostředkuje. Tato povinná úhrada se platí při nástupu na ubytování.
b) zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě příslušná vstupní víza,
c) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese klient,
d) řídit se provozním řádem turistického komplexu, pokyny pro účastníky pobytu a pokyny průvodce, delegáta nebo jiné osoby pověřené TA odpovědností za ubytování,
e) vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi, průvodci, či jiné osobě pověřené TA odpovědností za ubytování nebo, pokud nelze výše zmíněným způsobem, po návratu písemně přímo TA.
4. Klient je povinen dodržovat podmínky pro ubytování a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb.
5. Klient je povinen dodržovat časy určené TA pro počátek a ukončení pobytu.
6. Klient, který bez zavinění TA nevyčerpá všechny smluvené dny pobytu, nemá právo na jejich náhradu.
7. Klient, který při zahájení pobytu nebo v jeho průběhu nerespektuje základní pokyny ubytování, hrubě porušuje pokyny průvodce či další osoby pověřené TA za ubytování nebo ubytovatele nebo poruší ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo při čerpání služby dle CS, katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě TA, poruší obecně závazné právní předpisy platné na místě, může být z pobytu vyloučen.
8. Oznámení o vyloučení z pobytu učiní klientovi místní delegát TA nebo další osoba pověřená TA odpovědností za pobyt či ubytovatel. Doručením oznámení o vyloučení z pobytu klientovi, zaniká povinnost TA poskytovat klientovi jakoukoliv službu dle CS a naopak TA vzniká oprávnění požadovat po klientovi úhradu smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících z CS, a to až do výše ceny pobytu, jehož byl klient účastníkem.

V. Práva a povinnosti TA
1. TA je oprávněna ze závažných důvodů ležících na její straně změnit před zahájením pobytu podmínky CS a navrhnout je klientovi. TA není povinna sdělit důvody změn podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny pobytu. Pokud však navrhovaná změna CS vede i ke změně ceny pobytu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li TA změnu CS, má klient právo rozhodnout se, zda bude se změnou CS souhlasit nebo zda od CS odstoupí (bez uplatnění storno poplatků). Pokud klient ve stanovené lhůtě 3 dnů od doručení návrhu na změnu CS neoznámí TA, že návrh nepřijímá a neodstoupí od CS, má se za to, že s její změnou souhlasí.
2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažují zejména: a) změny, které nemají za následek změnu destinace ubytování, kategorie ubytování, cena ubytování apod., (např. hodina check-in).
b) změna provozního řádu spočívající v nahrazení provozního řádu původního provozního řádu náhradním vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.
3. TA si vyhrazuje právo na změnu ubytování v případě, že bude na základě překnihování apartmánů (tzv. overbooking) nutné ubytovat zákazníka v apartmánu jiném, a to i v jiném, sousedním letovisku. TA garantuje, že náhradní ubytování bude v apartmánu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu.
4. TA je oprávněna v případě nedosažení eventuálního minimálního počtu klientů pobyt zrušit. O tom je povinna klienta informovat alespoň 10 dní před plánovaným termínem zahájení pobytu a neprodleně vrátit klientovi všechny předmětné úhrady. Pokud se pobyt z tohoto důvodu zruší, má klient přednost při zařazení na volné místo v obdobném ubytování.
5. TA se zavazuje v případě oprávněných stížností, v souvislosti s ubytováním, ze strany klienta v průběhu pobytu prostřednictvím osoby pověřené TA odpovědností za ubytování nebo také ubytovatele, vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků. Plážový servis na soukromé pláži před komplexem, která je oblázková, nemusí být zajištěna do poloviny měsíce červen z důvodů přírodních podmínek a úředních nařízení.
6. Předpokladem umožnění nápravy je, že klient uplatní své výhrady. Reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy:
a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání klienta,
b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnuté služby,
c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci - za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednané služby. Okolnosti vyšší moci - např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. vylučují povinnost TA plnit jakékoli nároky klientů vyplývající z nastalých nedostatků a změn uvedených v tomto odstavci,
d) došlo ke změnám letových a jízdních řádů, typu a trasy dopravního prostředku. TA neodpovídá za škody, které mohou klientům vzniknout v důsledku změny času příjezdu či odjezdu přepravy, bez ohledu na druh přepravy, ani nekompenzuje službu, která nebyla v důsledku těchto změn čerpána.

VI. Odstoupení od cestovní smlouvy
1. TA je oprávněna od CS odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.
2. Klient je kromě případů uvedených těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy oprávněn od CS písemně odstoupit i kdykoli před zahájením pobytu bez udání důvodů. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od CS (storno) doručeno TA. Klient bere na vědomí, že jeho odstoupením od smlouvy vzniká TA újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího klienta a v případě, že se nepodaří náhradního klienta zajistit, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednané služby smluvním partnerům TA a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy, způsobené tímto jednáním klienta, se strany sjednávají na smluvním odstupném (storno poplatky), které se klient v případě svého odstoupení od CS zavazuje, zaplatit.
3. Storno poplatky:
a) 20 % z celkové ceny ubytování pokud k odstoupení od CS ze strany klienta dojde více než 50 dní, před prvním dnem pobytu,
b) 40 % z celkové ceny ubytování pokud k odstoupení od CS ze strany klienta dojde mezi 49. a 30. dnem, před prvním dnem pobytu,
c) 50 % z celkové ceny ubytování pokud k odstoupení od CS ze strany klienta dojde mezi 29. a 20. dnem, před prvním dnem pobytu,
d) 75 % z celkové ceny ubytování pokud k odstoupení od CS ze strany klienta dojde mezi 19. a 10. dnem, před prvním dnem pobytu,
e) 90 % z celkové ceny ubytování pokud k odstoupení od CS ze strany klienta dojde mezi 9. a 3. dnem, před prvním dnem pobytu a
f) 100 % z celkové ceny ubytování pokud k odstoupení od CS ze strany klienta dojde 2 dny, před prvním dnem pobytu.
4. Pokud klient na pobyt nenastoupí ve stanoveném čase nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má se za to, že odstoupil od CS bez udání důvodů k prvnímu dni pobytu a účtované storno poplatky budou ve výši 100 %.
5. Pro stanovení výše storno poplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení TA o odstoupení od CS. V případě, že klient, odstupující od CS, zajistí na stornované místo jiného klienta, nebudou účtovány storno poplatky. Je ale povinen informovat TA.
6. V případě akční nabídky, kdy je výše zálohy nižší než, jak je uvedeno v odstavci III. Cena, je záloha nevratná (not refundable).
7. Odstoupení od cestovní smlouvy se nevztahuje na zakoupený pobyt v akční nabídce (např. na slevovém portálu nebo v akcích podobného charakteru).

VII. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré informace a údaje obsažené v katalozích a ostatních nabídkách vydaných TA o službě, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. TA je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností adekvátním způsobem upravit.
2. TA si vyhrazuje právo na tiskové chyby v katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě.
3. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání. Ceny pobytu se řídí obsazeností ubytování.
4. Přímo u turistického komplexu Torre Saracena se nachází kamenitá pláž. V případě, že zimní bouřky zanesou pláž materiálem, který znesnadní nebo znepřístupní vstup do moře, ubytovatel zajišťuje úpravu pláže, s možností nánosu písku.
5. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a potvrzením CS uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů TA. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi TA, dále mohou být využity k činnostem TA za účelem usnadnění kontaktu se zákazníkem v budoucnu a k činnostem za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služby TA. Pokud k osobním údajům zákazníka bude mít přístup jiný subjekt než TA, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti TA, tedy za účelem usnadnění kontaktu se zákazníkem a činnostech za účelem oslovení zákazníka s nabídkou služby TA, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí tyto údaje předávat jiné osobě. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat tak, že bude kontaktovat TA.
6. Tyto „Všeobecné podmínky“ se vztahují na poskytování ubytování TA a nabývají platnosti dne 09. 10. 2020.

Adresa

Residence Torre Saracena

Casello FF.SS. 112
87076 Villapiana Lido (CS)

  +420 603 919 002
  +39 0981 56805
  info@kalabrie.cz
  torresaracena
  +420 603 919 002
 

Sociální sítě

Speciální nabídky

room 1
Dovolená v Kalábrii v červnu
od € 259
 
termín: 4.6. – 11.6.
 
cena celkem
za 2 osoby
 
Včetně plážového servisu!
Detail
room 1
SLEVA 30% PRO KAŽDÉHO
Užijte si bezpečnou dovolenou v Kalábrii
 
Získejte slevu až 30% za včasnou rezervaci na jakýkoliv termín.
 
Vybírat můžete z různých nabídek za ty nejvýhodnější ceny.
Detail
room 1
Červenci ● 7 dní v Kalábrii
od € 489
 
termín: 2.6. – 9.6.
 
cena celkem
za 2 osoby
 
Včetně plážového servisu!
Detail

Rezervujte si dovolenou v Kalábrii právě teď!